portfolio-Pic

تولید اپلیکیشن های موبایل

portfolio-Pic

راه اندازی سرویس های خدمات ارزش افزوده بر بستر همراه اول

portfolio-Pic

حمایت و سرمایه گذاری در طرح های تجاری

portfolio-Pic

خدمات تبلیغات دیجیتال و کمپین های موبایلی

portfolio-Pic

تولید محتواهای دیجیتال متناسب با بستر موبایل

portfolio-Pic

ارائه دهنده راهکارها و مدل های تجاری مبتنی بر موبایل